previous arrow
next arrow
Slider
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 2562
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน ดาวน์โหลด
ตุลาคม ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม ดาวน์โหลด

 

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 1.50%
ทวีทรัพย์ 4.00%
ประจำ 6 เดือน 2.75%
ประจำ 12 เดือน 3.00%
ประจำ 24 เดือน 4.00%
สะสมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 2.25%
- ฝาก 6 เดือน 2.75%
- ฝาก 9 เดือน 2.80%
- ฝาก 12 เดือน 3.00%
- ฝาก 18 เดือน 3.25%
- ฝาก 24 เดือน 3.35%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 6.30%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.60%
สามัญ-ผู้ประสบภัยฯ 5.00%
สามัญ-ศึกษาบุตร 5.00%
พิเศษ 6.45%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พ.ย. 62

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2562
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน ดาวน์โหลด
ตุลาคม ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม -