previous arrow
next arrow
Slider
 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จดทะเบียบตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2521 เลขที่ กพช.44/2521 มีฐานะเป็นนิติบุคคล

คณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ประจำปี พ.ศ.2521 ได้แก่

นายสุวิทย์ ทองอร่าม ประธานกรรมการดำเนินการ
นายมนตรี เชิดชื่น กรรมการ
นายชัยโรจน์ ศรีสุวรรณ กรรมการ
นายจรัล รุ่งสบแสง กรรมการ
นายสงวน เสียงสนั่น กรรมการ
นายเจิม กองแก้ว กรรมการ
นายฤาชัย ณ สงขลา กรรมการ
นายอนันต์ จันทรังสี กรรมการ

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 1.50%
ทวีทรัพย์ 4.00%
ประจำ 6 เดือน 2.75%
ประจำ 12 เดือน 3.00%
ประจำ 24 เดือน 4.00%
สะสมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 2.25%
- ฝาก 6 เดือน 2.75%
- ฝาก 9 เดือน 2.80%
- ฝาก 12 เดือน 3.00%
- ฝาก 18 เดือน 3.25%
- ฝาก 24 เดือน 3.35%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 6.30%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.60%
สามัญ-ผู้ประสบภัยฯ 5.00%
สามัญ-ศึกษาบุตร 5.00%
พิเศษ 6.45%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 01 พ.ย. 62

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2562
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน ดาวน์โหลด
ตุลาคม ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม -