previous arrow
next arrow
Slider

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 1.00%
ทวีทรัพย์ 3.00%
ประจำ 6 เดือน 2.00%
ประจำ 12 เดือน 2.25%
ประจำ 24 เดือน 2.75%
สะสมทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.60%
- ฝาก 6 เดือน 2.00%
- ฝาก 9 เดือน 2.10%
- ฝาก 12 เดือน 2.25%
- ฝาก 18 เดือน 2.40%
- ฝาก 24 เดือน 2.60%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 6.00%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.35%
สามัญ-ผู้ประสบภัยฯ 4.00%
สามัญ-ศึกษาบุตร 4.00%
พิเศษ 6.20%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 04 ม.ค. 64

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2564
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม  
สิงหาคม  
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม