previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
เลขที่ วันที่ เรื่อง
40/2562 10/10/2562 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหยดยอด 6 เดือน และ 12 เดือน
39/2562 04/10/2562 จ้างบริการการสอบบัญชี การตรวจสอบกิจการ
38/2562 16/09/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก(เงินรางวัลพิเศษ)
37/2562 13/09/2562 การให้บริการในวันทำบุญสหกรณ์ ครบรอบ 41 ปี
36/2562 05/09/2562 โครงการรับฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเสริมสุข
35/2562 13/09/2562 การซื้อทุนเรือนหุ้นสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ ปี 2562
34/2562 01/08/2562 โครงการเงินกู้พิเศษ เคหะ
33/2562 05/07/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก(อาวุธปืน)
32/2562 05/07/2562 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด
31/2562 05/07/2562 โครงการเงินกู้พิเศษเคหะเพิ่มเติม
30/2562 21/06/2562 โครงการเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกันสำหรับสมาชิกสมทบ
29/2562 21/06/2562 โครงการเงินกู้สามัญ 7,000,000.-บาท ปี 2562
28/2562 12/06/2562 การคำนวณสิทธิ์การกู้ใหม่ สำหรับผู้มีเงินได้ค่าล่วงเวลา
26/2562 22/05/2562 สอบราคาประกันชีวิต ปี 2562
25/2562 22/05/2562 สอบราคาประกันสินเชื่อ ปี 2562
24/2562 29/03/2562 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 6 เดือน และ 12 เดือน
22/2562 13/03/2562 ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
21/2562 13/03/2562 โครงการเงินกู้สามัญ - เงินปันผล ประจำปี 2562
20/2562 25/02/2562 ผลการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ประจำปี 2562
10/2562 11/02/2562 ผลการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
9/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศญ.
8/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศร.
7/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศน.
6/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศช.
5/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศภ.
4/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศล.
3/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศอ.
2/2562 24/01/2562 การหยุดให้บริการ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
1/2562 08/01/2562 รายชื่อผู้สมัครประธานและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์พิเศษ 1.50%
ทวีทรัพย์ 4.00%
ประจำ 6 เดือน 2.75%
ประจำ 12 เดือน 3.00%
ประจำ 24 เดือน 4.00%
สะสมทรัพย์ 2.00%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 2.25%
- ฝาก 6 เดือน 2.75%
- ฝาก 9 เดือน 2.80%
- ฝาก 12 เดือน 3.00%
- ฝาก 18 เดือน 3.25%
- ฝาก 24 เดือน 3.35%
ออมทรัพย์กำหนดยอด
- ฝาก 6 เดือน 2.75%
- ฝาก 12 เดือน 3.00%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 6.30%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.60%
สามัญ-ผู้ประสบภัยฯ 5.00%
สามัญ-ศึกษาบุตร 5.00%
พิเศษ 6.45%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 01 ส.ค. 62

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2562
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน -
ตุลาคม -
พฤศจิกายน -
ธันวาคม -