previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
เลขที่ วันที่ เรื่อง
45/2565 22/12/2565 โครงการเงินกู้พิเศษเคหะสงเคราะห์
44/2565 22/12/2565 หลักเกณฑ์การประเมินราคาหลักประกันเงินกู้พิเศษ
43/2565 22/12/2565 เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย
42/2565 22/12/2565 โครงการเงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสมทบ
41/2565 22/12/2565 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกถึงแก่กรรม
40/2565 22/12/2565 โครงการเงินกู้สามัญ 7 ล้าน
39/2565 22/12/2565 เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 3 เท่าของเงินเดือน
38/2565 22/12/2565 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตร
37/2565 22/12/2565 การคำนวณคืนภาษีค่าล่วงเวลา
36/2565 22/12/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
35/2565 29/11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง(ปี 2566)
33/2565 28/11/2565 การชำระค่าหุ้นรายเดือนและวงเงินการถือหุ้นสูงสุด
32/2565 28/11/2565 โครงการเงินฝากออมทรัพย์ แบบกำหนดระยะเวลา
31/2565 15/11/2565 รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์(จนท.สินเชื่อ)
30/2565 10/11/2565 แจ้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์กรรมการหยุดปฏิบัติหน้าที่
29/2565 09/11/2565 ยกเลิกการถอนเงินฝากโดยไม่ใช้สมุดบัญชีเงินฝาก
28/2565 07/11/2565 รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
27/2565 03/11/2565 แจ้งรายชื่อกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งและอยู่ในวาระต่อ
26/2565 04/11/2565 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ(กษ)
25/2565 04/11/2565 เงินกู้สามัญสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
24/2565 03/10/2565 ประกาศหยุดทำการกรณีพิเศษ
23/2565 25/10/2565 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566
22/2565 25/10/2565 จ้างบริการการสอบบัญชี การตรวจสอบกิจการ
21/2565 23/09/2565 การให้บริการในวันทำบุญครบรอบ 44 ปี สอ.บวท.(ปี 2565)
18/2565 19/09/2565 หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565
17/2565 05/09/2565 การซื้อทุนเรือนหุ้นสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ ปี 2565
16/2565 05/09/2565 โครงการรับฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเสริมสุข ปี 2565
13/2565 09/06/2565 รับสมัครพนักงานสหกรณ์
12/2565 31/05/2565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
11/2565 31/05/2565 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
10/2565 31/05/2565 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
08/2565 27/04/2565 เงินกู้สามัญ - เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ผู้เกษียณ
07/2565 27/04/2565 เงินกู้สามัญ - เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
06/2565 22/04/2565 การหยุดให้บริการ(สัมมนากรรมการ ผู้ช่วยเหลืองาน ปี 2565)
05/2565 01/04/2565 โครงการเงินกู้สามัญ - เงินปันผล ปี 2565
04/2565 22/03/2565 ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 ปี 2565
03/2565 21/02/2565 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47
02/2565 14/02/2565 หยุดบริการในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
01/2565 20/01/2565 แจ้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
- ฝาก 5 เดือน 2.05%
- ฝาก 10 เดือน 2.35%
- ฝาก 15 เดือน 2.55%
- ฝาก 20 เดือน 2.75%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.. 66

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2566
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

ทุนศึกษาบุตร ปี 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของสหกรณ์ฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้