previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
เลขที่ วันที่ เรื่อง
58/2562 24/12/2562 การหยุดให้บริการการทำธุรกรรมผ่านระบบ ATM ONLINE
57/2562 13/12/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก(อาวุธปืน)
56/2562 12/12/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการจัดการเลือกตั้ง(ชุดที่ 45)
55/2562 11/12/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง(ชุดที่ 45)
54/2562 04/12/2562 รับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45
53/2562 04/12/2562 แจ้งรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งและกรรมการอยู่ในวาระต่อ
52/2562 04/12/2562 การคำนวณสิทธิ์การกู้ใหม่ สำหรับผู้มีเงินได้ค่าล่วงเวลา
51/2562 04/12/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตร
50/2562 04/12/2562 โครงการเงินกู้ามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก(เงินสงเคราะห์ถึงแก่กรรม)
49/2562 04/12/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
48/2562 25/11/2562 โครงการเงินกู้พิเศษเคหะเพิ่มเติม
47/2562 25/11/2562 โครงการเงินกู้พิเศษ(เคหะ)
46/2562 25/11/2562 โครงการเงินกู้สามัญ 6,000,000.-บาท
45/2562 25/11/2562 โครงการเงินกู้สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันสำหรับสมาชิกสมทบ
44/2562 31/10/2562 ประกาศหยุดให้บริการ สัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่ ปี 2562
43/2562 29/10/2562 ประกาศหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษการประชุมสุดยอดอาเซียน
42/2562 10/10/2562 หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562
41/2562 16/10/2562 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิก ประจำปี 2563
40/2562 10/10/2562 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหยดยอด 6 เดือน และ 12 เดือน
39/2562 04/10/2562 จ้างบริการการสอบบัญชี การตรวจสอบกิจการ
38/2562 16/09/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก(เงินรางวัลพิเศษ)
37/2562 13/09/2562 การให้บริการในวันทำบุญสหกรณ์ ครบรอบ 41 ปี
36/2562 05/09/2562 โครงการรับฝากเงินออมทรัพย์เกษียณเสริมสุข
35/2562 13/09/2562 การซื้อทุนเรือนหุ้นสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ ปี 2562
34/2562 01/08/2562 โครงการเงินกู้พิเศษ เคหะ
33/2562 05/07/2562 โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก(อาวุธปืน)
32/2562 05/07/2562 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด
31/2562 05/07/2562 โครงการเงินกู้พิเศษเคหะเพิ่มเติม
30/2562 21/06/2562 โครงการเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกันสำหรับสมาชิกสมทบ
29/2562 21/06/2562 โครงการเงินกู้สามัญ 7,000,000.-บาท ปี 2562
28/2562 12/06/2562 การคำนวณสิทธิ์การกู้ใหม่ สำหรับผู้มีเงินได้ค่าล่วงเวลา
26/2562 22/05/2562 สอบราคาประกันชีวิต ปี 2562
25/2562 22/05/2562 สอบราคาประกันสินเชื่อ ปี 2562
24/2562 29/03/2562 โครงการเงินฝากออมทรัพย์กำหนดยอด 6 เดือน และ 12 เดือน
22/2562 13/03/2562 ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
21/2562 13/03/2562 โครงการเงินกู้สามัญ - เงินปันผล ประจำปี 2562
20/2562 25/02/2562 ผลการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ประจำปี 2562
10/2562 11/02/2562 ผลการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
09/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศญ.
08/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศร.
07/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศน.
06/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศช.
05/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศภ.
04/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศล.
03/2562 28/01/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ศอ.
02/2562 24/01/2562 การหยุดให้บริการ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
01/2562 08/01/2562 รายชื่อผู้สมัครประธานและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 0.75%
ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 1.50%
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 1.25%
ทวีทรัพย์ 2.65%
ประจำ 6 เดือน 1.75%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.40%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.35%
- ฝาก 6 เดือน 1.65%
- ฝาก 9 เดือน 1.80%
- ฝาก 12 เดือน 1.95%
- ฝาก 18 เดือน 2.10%
- ฝาก 24 เดือน 2.25%
- ฝาก 5 เดือน 2.05%
- ฝาก 10 เดือน 2.35%
- ฝาก 15 เดือน 2.55%
- ฝาก 20 เดือน 2.75%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 5.80%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.15%
สามัญ-ศึกษาบุตร 3.80%
พิเศษ 5.95%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ค.. 66

 

รายการย่อสินทรัพย์ฯ

ปี 2566
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน  
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

ทุนศึกษาบุตร ปี 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
สหกรณ์ฯใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ของสหกรณ์ฯ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้