previous arrow
next arrow
Slider
 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
เลขที่ วันที่ เรื่อง
32/2561 31/10/2561 ประกวดรายงานประจำปี 2561
31/2561 02/10/2561 แจ้งรายชื่อสมาชิกเข้าร่วมทัศนศึกษาต่างประเทศ 2561
30/2561 27/09/2561 การยื่นเอกสาร เงินกู้สามัญ - เงินรางวัลพิเศษ 2562
29/2561 26/09/2561 แจ้งรายชื่อสัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ประจำปี 2561
28/2561 26/09/2561 ทำบุญสหกรณ์ ครบรอบ 40 ปี
27/2561 26/09/2561 แจ้งรายชื่อทุนศึกษาบุตร ประจำปี 2561
26/2561 26/09/2561 โครงการสัปดาห์การออม
24/2561 24/09/2561 ประกันสินเชื่อ บ.FWD ปี 2561-2562
24/2561 24/09/2561 ประกันชีวิตกลุ่ม บ.ทิพย ปี 2561-2562
23/2561 13/09/2561 ประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษาต่างประเทศ
22/2561 07/09/2561 เงินรางวัลพิเศษ ประจำปี 2561
21/2561 07/09/2561 ร่วมบริจาคโครงการ CSR ประจำปี 2561
20/2561 05/09/2561 แจ้งรายชื่อสมาชิกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
19/2561 31/08/2561 สำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ
18/2561 28/08/2561 สัมมนาสมาชิกส่วนกลาง ปี 2561
17/2561 20/08/2561 ประกาศรายชื่อผู็ที่ได้ไปทัศนศึกษาในประเทศ
16/2561 08/08/2561 งดคลาส Zumba
15/2561 08/08/2561 เชิญสมาชิกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
12/2561 23/07/2561 โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศ
11/2561 16/07/2561 รับสมัครสมาชิก สสอร. กรณีพิเศษ
10/2561 16/07/2561 ผลการประกวดออกแบบโลโก้สหกรณ์ครบรอบ 40 ปี
09/2561 08/06/2561 ประกวดออกแบบโลโก้สหกรณ์ครบรอบ 40 ปี
08/2561 21/05/2561 ระเบียบการถือหุ้น พ.ศ. 2561
07/2561 18/04/2561 ระเบียบสมาชิกสมทบ
05/2561 21/03/2561 งดกิจกรรมเต้น Zumba
04/2561 08/03/2561 กิจกกรมเต้น Zumba ปี 2561
03/2561 16/02/2561 รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
01/2561 19/01/2561 เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560

 

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

เงินฝาก(% ต่อปี)
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์พิเศษ 1.25%
ทวีทรัพย์ 3.25%
ประจำ 6 เดือน 2.25%
ประจำ 12 เดือน 2.50%
ประจำ 24 เดือน 3.00%
สะสมทรัพย์ 1.75%
ออมทรัพย์กำหนดระยะเวลา
- ฝาก 3 เดือน 1.85%
- ฝาก 6 เดือน 2.25%
- ฝาก 9 เดือน 2.35%
- ฝาก 12 เดือน 2.50%
- ฝาก 18 เดือน 2.65%
- ฝาก 24 เดือน 2.85%
เงินกู้(% ต่อปี)
ฉุกเฉิน/ฉุกเฉิน ATM 6.00%
สามัญ/สามัญโครงการ 6.35%
สามัญ-ผู้ประสบภัยฯ 4.75%
สามัญ-ศึกษาบุตร 4.75%
พิเศษ 6.20%
พิเศษโครงการ(เริ่มต้น) 2.99%
ข้อมูล ณ วันที่ 01 เม.ย. 63

 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานปี 2562
มกราคม ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์ ดาวน์โหลด
มีนาคม ดาวน์โหลด
เมษายน ดาวน์โหลด
พฤษภาคม ดาวน์โหลด
มิถุนายน ดาวน์โหลด
กรกฎาคม ดาวน์โหลด
สิงหาคม ดาวน์โหลด
กันยายน ดาวน์โหลด
ตุลาคม ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน ดาวน์โหลด
ธันวาคม -